GMP

Da li je uvođenje GMP-a obavezno?

GMP (Good Manufactiring Practice) ili DPP (Dobra proizvođačka praksa) je skup smernica koje koristite u svakodnevnom radu kako bi osigurali da svaki vaš proizvod bude kvalitetno, isto i bezbedno izrađen.

Sam GMP standard odnosi se na rad osoblja, organizaciju i izgled prostora, obeležavanje i prijem sirovina, kontrolu kvaliteta gotovog proizvoda.

Sve kompanije koje prodaju svoje kozmetičke proizvode moraju ih proizvoditi prema ovom standardu. Prema Zakonu o proizvodima opšte upotrebe i Kozmetičke regulative EU 1223/2009, potrebno je da svoj proizvod proizvodite u skladu sa ovim standardom. Ovaj standard se još i naziva ISO 22716. Nije obaveza da ga uvedete i sertifikujete ali morate raditi prema zahtevima GMP-a. Organi vlasti svakako mogu od vas zahtevati da dokažete da radite po ovim standardima, pa je svakako poželjno imati i dokaz. Prilikom izrade PIF fajla neophodno je i da date izjavu da radite prema GMP standardima.

Šta predviđa GMP?

Prema standardu predviđeno je da svi zaposleni moraju proći kroz adekvatanu edukaciju kako bi tačno znali šta su njihovi zadaci i koje su njihove odgovornosti u procesu proizvodnje, skladištenja, kontrole kvaliteta i transporta proizvoda. Mora se znati koje odgovoran za procese i voditi detaljna evidencija svega što je urađeno u samoj proizvodnji.

Deo gde se vrši proizvodnja mora biti tako opremljen da ga je lako očistiti i dezinfikovati, čist, uredan i organizovan tako da nema ukrštanja puteva prilikom izrade proizvoda, skladištenja sirovina i gotovih proizvoda.

Kontrola kvaliteta podrazumeva kontrolu kako ulaznih sirovina tako i gotovog proizvoda. Svaki proizvod mora imati serijski broj kako bi u slučaju nekih problema mogao da bude povučen sa tržišta.

Koja je korist od uvođenja GMP-a?

Mnogi posmatraju GMP kao skup strogih pravila koja je teško ispuniti. Nije baš tako. GMP treba posmatrati kao svakodnevnu pomoć u otklanjanju rizika koji se mogu javiti prilikom proizvodnje kozmetike. Krajnji cilj je nastanak bezbednih, kvalitetnih proizvoda kojima će kupci biti zadovoljni.

Sertifikacijom prema standardu ISO 22716 (GMP) dokazujete da ispunjavate zahteve ovog standarda i dokazujete kupcima, poslovnim partnerima i drugim zainteresovanim stranama da poštujete zakonske propise. Stičete poverenje  u očima javnosti, poslovnih partnera i nadležnih organa i lakše plasirate svoje proizvode na tržište.