Salicilna kiselina i titan dioksid

Komisija EU je 26. maja 2021. objavila Uredbu EU 2021/850 (poznatu kao Omnibus III) kojom se menjaju aneksi Uredbe EU o kozmetici kako bi se supstance klasifikovane kao CMR uključile u Delegiranu Uredbu Komisije (EU) 2020/217. 

Ova Uredba se primenjuje od 1. oktobra 2021. godine, istog datuma kada izmene i dopune CLP Uredbe stupaju na snagu. 

U ovoj uredbi poseban osvrt je na dve supstance titanijum dioksid i salicilnu kiselinu – koje se vrlo često koriste u kozmetičkim proizvodima.

 

Salicilna kiselina 

Salicilna kiselina je klasifikovana kao CMR supstanca kategorije 2, ali pošto je mišljenje SCCS-a iz 2019. godine potvrdilo bezbednost ovog sastojka kada se koristi pod određenim uslovima, uvrštena je u Aneks III Uredbe EU o kozmetici – listu supstanci koje kozmetički proizvodi ne sme sadržati osim pod određenim predhodno utvrđenim uslovima.

 

Titanium dioksid

Titanijum dioksid – u obliku praha koji sadrži 1% ili više čestica prečnika manjeg od 10 µm – klasifikovan je kao CMR supstanca kategorije 2 koja se smatra kancerogenom ako se udiše. U svetlu ovoga, Evropska komisija je zatražila od SCCS-a da izvrši procenu bezbednosti kako bi se utvrdilo da li se titanijum dioksid može koristiti u kozmetičkim proizvodima kao izuzetak: 

„U skladu sa članom 15 Uredbe EU o kozmetici, upotreba CMR supstanci u kozmetičkim proizvodima biće zabranjena – sa nekim izuzecima, kao što je procena rizika SCCS-a u kojoj je supstanca proglašena bezbednom za upotrebu u kozmetici.“ 

Konačno mišljenje dato je 6. oktobra 2020. godine, a zaključci su korišćeni kao osnova za ograničenja uvedena Omnibus III aktom. 

U stvari, prema Omnibusu III, titanijum dioksid je sada dodat u Aneks III Uredbe o kozmetici EU i moraju se poštovati sledeća ograničenja. 

Titanijum dioksid se takođe koristi kao pigment/boja (belo) i UV filter u skladu sa ograničenjima navedenim u Aneksima IV i VI Uredbe o kozmetici EU: na njegovu upotrebu pod ovim uslovima ne utiče novi unos u Aneksu III.