Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR)

Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda (CPSR)

Prilikom procene bezbednosti kozmetičkog proizvoda uvek polazimo od definicije kozmetičkog proizvoda. "Kozmetički proizvodi jesu supstance ili smeše koje su namenjene da dođu u kontakt sa spoljašnjim delovima ljudskog tela (epiderm, dlaka, nokti, usne, spoljašnji polni organi) ili sa zubima i sluzokožom usne duplje...

Izrada dosijea kozmetičkog proizvoda (PIF)

Izrada dosijea kozmetičkog proizvoda (PIF)

Prilikom plasiranja kozmetičkog proizvoda na tržište i stavljanja u promet bilo da ste u EU ili u Srbiji morate imati Dosije o kozmetičkom proizvodu (PIF). Dosije sa informacijama o kozmetičkom proizvodu je dokument koji sadrži sve relevantne informacije o samom proizvodu. Čuva se u periodu od 10 godina od datuma kada je poslednja serija kozmetičkog proizvoda stavljena na tržište.

Deklaracija kozmetičkog proizvoda

Deklaracija kozmetičkog proizvoda

Deklaracija/etiketa kozmetičkog proizvoda mora biti u skladu sa Pravilnikom o kozmetičkim proizvodima. U Srbiji ona mora biti napisana na Srpskom jeziku. Deklaracija se nalazi na primarnoj i sekundarnoj ambalaži. 

Testiranje kozmetičkih proizvoda  - Challenge test

Testiranje kozmetičkih proizvoda - Challenge test

Da bi se uradio izveštaj o bezbednosti kozmetičkog proizvoda potrebno je uraditi i određene testove. Koji su testovi potrebni da bi se uradila procena bezbednosti vrlo je složen proces. Određuje se od slučaja do slučaja (case by case).

Testovi stabilnosti

Testovi stabilnosti

Testovi stabilnosti kozmetičkih proizvoda se rade da bi se osiguralo da kozmetički proizvod zadržava svoj predviđeni fizički, hemijski i mikrobiološki kvalitet, kao i funkcionalnost i estetiku kada se skladišti u odgovarajućim uslovima.

Odgovorna osoba (Responsible Person)

Odgovorna osoba (Responsible Person)

Odgovorna osoba je osoba u vašoj firmi koja je dobro upoznata sa zakonskim propisima koji važe u našoj zemlji. Za plasiranje kozmetičkog proizvoda na teritoriju Republike Srbije odgovorna osoba mora imati adresu na teritoriji Republike Srbije. Adresa odgovornog lica se nalazi na deklaraciji kozmetičkog proizvoda.

Registrovanje na CPNP portalu

Registrovanje na CPNP portalu

Prilikom plasiranja kozmetičkog proizvoda na teritoriju EU ili na teritoriju Engleske postoji obaveza proizvođača da se sam proizvod registruje na CPNP portalu. Nakon registracije dobijate potvrdu da je proizvod notifikovan. Tek nakon toga možete pristupiti plasiranju proizvoda na tržište EU.