Izrada dosijea kozmetičkog proizvoda (PIF)

Prilikom plasiranja kozmetičkog proizvoda na tržište i stavljanja u promet bilo da ste u EU ili u Srbiji morate imati Dosije o kozmetičkom proizvodu (PIF).

Dosije sa informacijama o kozmetičkom proizvodu je dokument koji sadrži sve relevantne informacije o samom proizvodu. Čuva se u periodu od 10 godina od datuma kada je poslednja serija kozmetičkog proizvoda stavljena na tržište. Inspektori vam mogu na uvid tražiti Dosije o kozmetičkom proizvodu (PIF).

Za formiranje Dosijea (PIF) je zadužena odgovorna osoba. Odgovorna osoba (Responsable Person) vodi računa da se informacije bitne za kozmetički proizvod redovno ažuriraju, prati zakonske propise i usklađuje dokumentaciju u skladu sa njima. 

Dosije sa informacijama o proizvodu (PIF) sadrži:

  1. Opis kozmetičkog proizvoda koji omogućava da se Dosije sa informacijama o proizvodu jasno odnosi na odgovarajući kozmetički proizvod;
  2. Opis procesa proizvodnje;
  3. Izveštaj o bezbednosti kozmetičkih proizvoda (CPSR);
  4. Izjavu o usklađenosti sa dobrom proizvodnom praksom (GMP);
  5. Dokaz o efektu koji se tvrdi za kozmetički proizvod (tvrdnje-claim)
  6. Podatke o bilo kakvom testiranju na životinjama koje je izvršio proizvođač, njegovi agenti ili dobavljači, a koji se odnose na razvoj ili procenu bezbednosti kozmetičkog proizvoda ili njegovih sastojaka, uključujući i sva testiranja na životinjama obavljena da bi se ispunili zakonski ili regulatorni zahtevi trećih zemalja.
  7. Označavanje koje obuhvata primarno i sekundarno pakovanje

Adresa odgovornog lica se nalazi na deklaraciji kozmetičkog proizvoda. Odgovorno lice omogućava da Dosije kozmetičkog proizvoda (PIF) bude dostupan na zahtev inspektora u elektronskom ili nekom drugom formatu.

Informacije u samom dosijeu moraju biti na jeziku koji je razumljiv nadležnim organima.