Odgovorna osoba (Responsible Person)

Odgovorna osoba je osoba u vašoj firmi koja je dobro upoznata sa zakonskim propisima koji važe u našoj zemlji. Za plasiranje kozmetičkog proizvoda na teritoriju Republike Srbije odgovorna osoba mora imati adresu na teritoriji Republike Srbije. Adresa odgovornog lica se nalazi na deklaraciji kozmetičkog proizvoda. Odgovorno lice omogućava da Dosije kozmetičkog proizvoda  (PIF) bude dostupan na zahtev inspektora u elektronskom ili nekom drugom formatu.

Odgovorna osoba se stara da se Dosije kozmetičkog proizvoda redovno i blagovremeno ažurira u skladu sa propisima i izmenama koje prate sam proizvod.

Mi možemo biti vaši konsultanti ukoliko se ne snalazite kao odgovorna osoba.

Ukoliko želite da proizvod plasirate na teritoriju EU odgovorna osoba  mora biti na teritoriji EU. Odgovorna osoba u EU se stara o tome da proizvod bude notifikovan na portalu Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) pre puštanja u promet. Proizvodi za sunčanje moraju biti notifikovani 6 meseci pre puštanja u promet, kao i svi proizvodi koji sadrže nano čestice.

Ukoliko želite da plasirate vaše proizvode na teritoriju EU, mi vam sa našim partnerima možemo obezediti uslugu Odgovornog lica (Responsable Person).